Search

Current filters:
Add filters:

Results 1-8 of 8 (Search time: 0.001 seconds).

Item hits:

Issue DateTitleAuthor(s)
2015-02『家訓』譯註서원남; 서원남; 서원남; Seo, Weon Nam
2015-03《史記》 三家注의 교감 연구서원남; 서원남; Seo, Weon Nam
2015-12燕翼篇譯註서원남; 서원남; 徐元南; Seo, Weon Nam
2012-06사기열전을 통해 본 고금의 용례연구서원남; 서원남; Seo, Weon-Nam
2013-07劉德新 ˂餘慶堂十二戒˃ 譯註서원남; Seo, Weon-Nam
2014-06古漢語 연구와 ˂史記˃文獻 정리서원남; 서원남
2014-08史記 三家注에 보이는 文字관련 訓誥의 고찰서원남; 서원남
2011-12'走'부수자에 나타난 의미 연구서원남; 서원남; 최란희

Discover

BROWSE